Gebruiksregels en privacybeleid

Algemeen

TH Group (met inbegrip van alle bedrijven die tot de groep behoren), gelegen aan de Bruggesteenweg 249

8830 Hooglede-Gits BE, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals uiteengezet

in deze privacyverklaring.

Ons privacybeleid is er om u te informeren over welke gegevens we over u verzamelen, waarom, hoe u

deze kunt controleren en hoe we de persoonlijke informatie die we van u ontvangen gebruiken. Wij

behandelen uw persoonlijke gegevens als vertrouwelijke informatie. Wij verkopen uw persoonlijke

gegevens niet aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op al onze klanten (heden, verleden en

toekomst) en op alle bezoekers van websites van de TH Group.

Deze regels zijn van toepassing op alle websites die behoren tot de TH Group.

TH Group behoudt zich het recht voor om de inhoud op elk gewenst moment te wijzigen of te verwijderen

zonder u hiervan op de hoogte te stellen.

Beperkte aansprakelijkheid

TH Group spant zich in om de inhoud van de websites zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen.

Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van

kennelijke programmeer- en typefouten en evidente vergissingen. Je kunt op basis van dergelijke fouten

geen overeenkomst claimen met de TH Group.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen behoren toe aan TH Group.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder de schriftelijke

toestemming van TH Group, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend

recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is..

Privacyverklaring

U hebt recht op respect voor de persoonlijke levenssfeer en, in dit verband, op de bescherming van uw

persoonsgegevens. Dit zijn de gegevens aan de hand waarvan u rechtstreeks of onrechtstreeks

geïdentificeerd kunt worden, bijvoorbeeld voornaam, familienaam, e-mailadres, …

U bent beschermd overeenkomstig de Europese verordening 2016/679 van het Europees Parlement en

de Raad van 27 april 2016 (in werking getreden op 25 mei 2018) betreffende de bescherming van

natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije

verkeer van die gegevens (AVG)

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, heeft u recht op een duidelijke, volledige

en makkelijk te begrijpen informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

TH Group acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dit betekent onder andere

dat

• wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze

privacyverklaring;

• wij onze verzameling van persoonlijke gegevens beperken tot alleen persoonsgegevens die nodig zijn

voor legitieme doeleinden;

• wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen

waarin uw toestemming is vereist;

• wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook

eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;

• Wij u recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of

te verwijderen.

TH Group is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen we uit

welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. We raden u aan deze zorgvuldig

te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatste aangepast op 31-05-2018 16.00 uur.

Verwerkte gegevens

Met persoonlijke gegevens bedoelen we gegevens die u als een identificeerbare natuurlijke persoon

betreffen. De persoonsgegevens die door TH Group worden verzameld, bestaan voornamelijk uit de

informatie die u zelf verstrekt op de verschillende pagina's van onze websites en die wij verkrijgen als

gevolg van uw gebruik van onze websites en/of onze producten en/of diensten. Het privacybeleid van TH

Group heeft ook betrekking op persoonsgegevens die u ons meedeelt via andere kanalen, zoals

callcenters, antwoordformulieren, contractuele documenten of via onze partners.

Algemeen

Om webstatistieken op te maken en om de inhoud van de website continu te verbeteren, kunnen de

volgende (anonieme) gegevens eveneens verzameld worden zonder de link te maken naar uw IP-adres:

• taalkeuze

• gebruikte zoekmachine

• gebruikte trefwoorden

• website waarlangs u gekomen bent

• raadplegingsduur per pagina

• geraadpleegde pagina's

• lijst met gedownloade bestanden

• datum en uur van toegang

• gebruikte browser

• platform en/of besturingssysteem dat op uw computer is geïnstalleerd

Het is evenwel mogelijk dat u om persoonlijke informatie wordt gevraagd, in het bijzonder bij het invullen

van de ter beschikking gestelde formulieren.

Wanneer een link u naar een andere portaalsite, een website, een online toepassing of een sociaal

netwerk brengt, dan gelden de voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens van die

Diensten.

Gebruik van persoonsgegevens

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw

persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens

ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.

Reclame

Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe

producten en diensten:

•per e-mail

•via social media

Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier,

waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke

gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard

van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling

daarvan.

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of

diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt

automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Locatiegegevens

Als dat nodig is voor de dienst, kunnen wij locatiegegevens (GPS) van u verzamelen. Hiervoor wordt op

het moment zelf uw toestemming gevraagd.

Tevens kunnen deze (locatie) gegevens opgeslagen en verwerkt worden door de aanbieder van

bijvoorbeeld de navigatie/kaartensoftware, zoals Google Maps, maar de gegevens kunnen ook worden

gebruikt door bijvoorbeeld Google of Apple zelf. Wij hebben hier geen invloed op. Wij raden u aan de

relevante privacyverklaringen te lezen van de desbetreffende aanbieder.

Verstrekking aan derden

Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van

de overeenkomst.

In onze websites zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze

diensten uw persoonsgegevens..

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

TH Group gebruikt op haar website en apps cookies en vergelijkbare technologieën (gezamenlijk “cookies”

genoemd). Cookies zijn kleine informatiebestanden die op uw computer of toestel worden opgeslagen

wanneer u onze website en/of apps bezoekt. Onze website en apps maken gebruik van verschillende

soorten cookies: zo zijn er cookies die nodig zijn om onze website en apps correct te laten werken, cookies

om uw surfcomfort te verhogen zodat u bijv. niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet

invoeren, cookies die bepaalde informatie over u registreren voor statistische doeleinden of om u, op

basis van de getoonde interesse op onze website of onze apps, relevante aanbiedingen te doen, eventueel

ook buiten onze website en apps, en cookies van derden voor de inhoud en de werking van onze website

en apps te verbeteren (o.a. Google Analytics)

U kunt in uw browser de opslag van cookies uitschakelen of opgeslagen cookies verwijderen, maar dit kan

leiden tot verminderde functionaliteit, vertraging of onbruikbaarheid van bepaalde delen van de Website

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze websites gebruiken. Wij hebben een

bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data.

Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere

Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren..

Veiligheid

TH Group waarborgt de veiligheid (integriteit en vertrouwelijkheid) van uw persoonsgegevens. Ze worden

onder meer beschermd tegen ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies en ongeoorloofde

wijzigingen.

Daarvoor gebruiken we beveiligingstechnieken en -procedures die we hier om veiligheidsredenen niet

uitvoerig beschrijven.

Op fysiek, technisch en organisatorisch vlak worden echter gepaste maatregelen genomen om een

veiligheidsniveau te garanderen dat aangepast is aan de risico’s..

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen

af te handelen, inclusief garantie. Wij verzamelen of gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere

doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we hiervoor van

tevoren uw toestemming hebben verkregen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt dit recht

claimen door een e-mail te sturen naar dataprotection@th-group.eu.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het

gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in

kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens

niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Verzoek tot inzage

U heeft het recht om ons te vragen of we uw gegevens al dan niet verwerken. Zo ja, dan zal u een kopie

van uw gegevens worden verstrekt.

Verzoek tot aanpassing

Indien uw gegevens onvolledig of onjuist zijn, volstaat het ons dit te laten weten en dan zullen we de

nodige verbeteringen aanbrengen.

Recht van bezwaar

Het recht van bezwaar laat u toe om onder bepaalde voorwaarden bezwaar te maken tegen de verwerking

van uw persoonsgegevens.

Verzoek tot verwijderen

U heeft het recht om de verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Het recht op het wissen van uw gegevens

is evenwel niet van toepassing indien de verwerking nodig is voor het nakomen van een wettelijke

verplichting of voor het vervullen van een taak van algemeen belang of het uitoefenen van het openbaar

gezag.

Verzoek tot overdracht van persoonsgegevens

U heeft het recht tot rechtstreekse overdracht van uw persoonsgegevens .

Uw aanvraag zal binnen 30 kalenderdagen worden behandeld. Indien uw aanvraag complex is of de dienst

een groot aantal aanvragen dient te verwerken, zal die termijn met 60 dagen worden verlengd.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient

aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de

hoogte bent.

Vragen - Klachten

Voor vragen over ons privacybeleid kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande

gegevens:

TH Group

Dienst Gegevensbescherming

Bruggesteenweg 249

8830 Hooglede-Gits

Of per email via dataprotection@th-group.eu

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit

Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen

met de Autoriteit Persoonsgegevens.